JAVNI POZIV sportskim udrugama

Temeljem članka 78. Zakona o sportu (NN, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15), članka 3. Programa javnih potreba u športu Grada Orahovice za 2019.godinu („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 11/2018), objavljuje

 

JAVNI POZIV udrugama za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu Grada Orahovice za 2019.godinu

Obrasci:

  1. Javni poziv
  2. Upute za prijavitelje
  3. Godišnji plan raspisivanja javnog poziva
  4. Obrazac opisa programa ili projekta
  5. Obrazac proračuna programa ili projekta u sportu
  6. Obrazac opisnog izvještaja
  7. Obrazac financijskog izvještaja
  8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  9. Kalendar javnog poziva

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 01. ožujka 2019. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@orahovicasport.com